Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.najkolaciky.sk  a bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné a ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

1) Predávajúcim sa rozumie

Michaela Kleinová

Ivana Olbrachta 1016/47

02801 Trstená

ICO:44693184

Číslo živnostenského registra: 560-13657

Číslo účtu: SK0302000000003497281058

shop@najkolaciky.sk

www.najkolaciky.sk

Kupujúcim sa rozumie v elektronickom obchode www.najkolaciky.sk zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

Spotrebiteľ fyzická osoba je kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Spotrebiteľ právnická osoba / maloobchod / veľkoobchod je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky, či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami a riadi sa obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom SR.

2) Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie "Zmluva uzatvorená na diaľku" podľa zákona č. 108/2000 Z.z. ods. 3, § 9, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na základe zásielkového predaja. Samotná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia objednávky formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú zákazníkom.

2.2.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári.

2.3.Objednávka podaná prostredníctvom tejto internetovej predajne sa považuje za záväznú. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

2.4.Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k zmene podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, zmena ceny za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to e-mailom, od toho okamihu sa považuje upravená objednávka znovu za záväznú.

2.5.Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

3) Zrušenie objednávky

3.1.Kupujúci má právo do 24 hodín zrušiť objednávku bez udania dôvodu. Stačí zaslať e-mailom popis objednaného tovaru či služby.

3.2.Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného tovaru, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami, potvrdí to mailom, ktorý sa považuje za záväzný.

3.3.Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak sa jedná o tzv. falošnú objednávku – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje, adresát o nej nevie alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V tomto prípade sa prevádzkovateľ pokúsi spojiť e-mailom či telefónom so zákazníkom a vyjasniť vzniknutú situáciu.

4) Platobné podmienky

4.1.Po uskutočnení objednávky bude kupujúcemu formou e-mailovej správy zaslané potvrdenie o objednávke. Daňový doklad - faktúra je zasielaná v písomnej forme spolu s objednaným tovarom.

4.2.Platba sa uskutočňuje vopred prevodom na bankový účet. Pri nákupe na dobierku hodnotu tovaru zaplatí spotrebiteľ kuriérovi alebo na pošte  pri dodaní tovaru.

5) Dodanie tovaru

5.1.Tovar je možné zaslať slov. poštou, kuriérom alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne na adrese:

Ivana Olbrachta 1016/47 Trstená 02801

5.2. Tovar, ktorý ponúkame máme skladom a tak doba odoslania je 24 – 48 hodín. V prípade, že tovar nebude odoslaný do tohto termínu z nejakého dôvodu, bude o tom predávajúci informovať kupujúceho.

6) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru):

6.1.Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak takýto prípad nastane, musí:

kupujúci kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7) Reklamácie a záručná doba

7.1.Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

7.2.Kupujúci je povinný dodaný predávajúcemu ako doporučený balík (nie na dobierku) do zásielky treba priložiť kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, dôvod reklamácie, vašu adresu, telefonický kontakt

7.3.Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky, alebo e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie

reklamácia bude vybavená čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku. O stave reklamácie bude zákazník priebežne informovaný.

7.4.Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené prepravou balíka

8) Ochrana osobných údajov

8.1.Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a používaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

8.2.V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.najkolaciky.sk zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu www.najkolaciky.sk . Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

8.3.Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na jeho opravu.

8.4.Osobné údaje zákazníkov sú poskytované externým prepravcom v minimálnom rozsahu nevyhnutne potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru a jeho úhradu.

9) Záverečné ustanovenie

9.1.Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

 

Zloženie:

pšeničná múka, cukor, glukózový sirup, emulgátory:  sójový lecitín,  repkový olej,  ochucovadlo, soľ, kypriaci prostriedok: sóda bikarbóna

Alergény: pšenica, sója

Nutričné hodnoty pre 100g hotového produktu:

Energetická hodnota

1.708 KJ 403 kca

Tuky

4,2 g

Z toho nasýtené mastné kyseliny

0,6 g

Cukry

42,8 g

bielkoviny

6,3 g

uhľohydráty

84,1 g

soľ

0,4 g

 

Váha: cca. 6g na jeden koláčik šťastia

Uskladňujte v chlade a v suchu.

Minimálna spotreba: 7 mesiacov od dátumu výroby

Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Registrovaný kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "upraviť profil". O zrušenie registrácie môže kupujúci požiadať prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: shop@najkolaciky.sk
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, žezmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
 6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podla  reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 • svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 • že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 • že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
 1. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 2. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  • informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
 1. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.
 1. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikv idovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote  týchto obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 3. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 4. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 5. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
 6. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
 7. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretímstranám, resp. okruhu príjemcov:
 • zásielková služba Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Tel.: 0850 122 41
 • Údaje, ktoré poskytujeme sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej objednávky: meno a priezvisko, dodacia adresa, tel. číslo a e-mailova adresa.